Betingelser

1: Abonnement

Kunden skal være myndig for at tegne abonnement på IT-services hos WebFirewall.

Nærværende abonnementsbetingelser gælder både for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

WebFirewall indeholder integration til Cloudflare (https://www.cloudflare.com, Cloudflare, Inc.) og Cookiebot (https://www.cookiebot.com, Cybot A/S).

Et WebFirewall-abonnement er udover nærværende betingelser også underlagt disse eksterne betingelser: https://www.cloudflare.com/terms/, og ved brug af Cookiebot: https://www.cookiebot.com/da/terms-of-service/.

Ved brud på nærværende betingelser, eller førnævnte eksterne betingelser, kan WebFirewall uden varsel lukke et abonnement øjeblikkeligt.

WebFirewall forbeholder sig retten til, at begrænse adgangen til berørte services, hvis et tilgodehavende ikke indbetales til retmæssigt forfald. Genåbning af berørte services pålægges administrationsgebyr.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af nærværende betingelser vil blive betragtet som misbrug af WebFirewalls ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. WebFirewall er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

Ønsker WebFirewall at opsige et abonnement uden brud på nærværende betingelser kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel, restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Kunden er forpligtet til selv at holde WebFirewall informeret om firmaadresse/bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering og generel henvendelse.

Alle priser på denne hjemmeside er angivet eksklusiv moms. Beløb opkræves på kundens kreditkort med 25 % dansk moms.

Betalingsbetingelser for WebFirewall abonnement

Et WebFirewall abonnement opkræves for 1 måned ved oprettelse og fornyelse. Kunden er ansvarlig for rettidigt, inden et abonnements udløb, at sikre betaling via automatisk kreditkortbetaling. Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen (jf. punkt 1.1), bindingsperiode er minimum 1 måned, f.eks. fra 14/8 til 13/9.

Betaling for WebFirewall abonnementer refunderes ikke. Betalingsoplysningerne, kortnummer m.v kan ændres eller slettes i kundens kontrolpanel account.dcmediahosting.com. Ved sletning af kortnummer og manglende betaling modtager kunden påmindelse med e-mail. Udebliver betaling spærres kundens adgang til kontrolpanelet og abonnementer suspenderes og slettes.

Et WebFirewall abonnement effektueres umiddelbart efter oprettelse, hvor gældende beløb for det valgte abonnement for 1 måned bliver trukket automatisk fra kundens betalingskort.

Kunden modtager påmindelse med e-mail, når en oprettelse, automatisk fornyelse eller ændring af abonnement har fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. WebFirewall gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Fortrydelsesret for WebFirewall abonnement

Ved køb af WebFirewall abonnement fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes en oprettelse af et WebFirewall abonnement er det muligt at slette abonnementet med det samme i kundens kontrolpanel, restbeløb for resterende indeværende abonnementsperiode på 1 måned refunderes ikke.

Et WebFirewall abonnement kan til enhver tid annulleres ved at slette abonnementet i kundens kontrolpanel indtil dagen før fornyelse. Herefter fjernes abonnementet med det samme fra kundens konto.

1.1: Definitioner

"IT-service" indebærer alle af kundens anvendte services fra WebFirewall.

2: Drift

WebFirewall forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte IT-services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. WebFirewall forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden hurtigst muligt omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger.

WebFirewall tilstræber, at IT-services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. WebFirewall er berettiget til at afbryde driften ift. IT-services, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.

WebFirewall forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af IT-services. WebFirewall gennemsøger proaktivt servere og datagrundlaget for IT-services for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på IT-services hos WebFirewall.

WebFirewall foretager backup af data én gang i døgnet til brug for eventuel reetablering. Backup omfatter kundens kontrolpanel på https://app.webfirewall.dk i én revision per døgn i de sidste 90 dage.

3: Support

WebFirewall yder support på samtlige IT-services. I tilfælde af evt. udeståender på kundens konto yder WebFirewall ikke support.

Henføres fejl til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder WebFirewall sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support.

Beder kunden WebFirewall om at løse et problem eller udføre en opgave forbeholder WebFirewall sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support (minimumstakst 0,5 time).

Omkostninger til support betales af kunden via faktura eller kreditkortbetaling.

5: Ansvar

WebFirewall fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte IT-services/serviceydelser eller andre forhold hos WebFirewall.

WebFirewall kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i delt kildekode i delt hostingmiljø eller andet anvendt programmel i de udbudte IT-services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer, soft- og hardwarefejl som fejlkonfigurationer.

Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også WebFirewalls tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support.

6: Registrerede kundedata

WebFirewall videregiver ikke kundedata og logindata til tredjepart. Kunden skal selv videregive information, f.eks. i forbindelse med eksterne konsulentydelser.

7: Ændring af betingelser

WebFirewall forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser med 1 måneds varsel. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på WebFirewalls hjemmeside.

Nærværende betingelser er sidst opdateret d. 14/12 2018.

8: Virksomheden

Virksomheden bag denne hjemmeside er:

WebFirewall ApS (Netkant ApS)
Vestergade 63, 1 t.h.
5000 Odense C
CVR-nr.: 32153984
Telefonnummer: 70 404 503
E-mail-adresse: [email protected]